Một quả la hán khô nấu với bao nhiêu nước là ngon nhất

Một quả la hán khô nấu với bao nhiêu nước là ngon nhất

Một quả la hán khô nấu với bao nhiêu nước là ngon nhất